Oprichting van de stichting;

In 1994 ben ik op zoek gegaan naar mijn eigen familietak, echter zonder resultaat tien jaar later ben ik weer eens begonen en kwam toen via via in het archief van Helmond terecht, hier kreeg ik via de archivaris te horen dat er reeds een onderzoek was gedaan door Dhr W.J. Eijs, en zo kwam ik in aanraking met het boek "Sanders uit Helmond"
Via een oproep op het internet kwam ik in aanraking met Theo Sanders een afstammeling van de tak St. Oedenrode. Hierover was ook een boek geschreven echter door J. Sanders en dit boek had de titel "De familie Sanders uit St.Oedenrode". Beide boeken zijn in de periode 1980 - 1992 gemaakt en de schrijvers hadden beide dezelfde mening dat ze ergens tussen 1400 en 1500 dezelfde voorouders hadden maar bewijzen waren er op dat moment niet. Deze mening hebben Theo en ik ook vandaar we de krachten hebben gebundeld

Op 15-11-2005 is door een aantal naamgenoten de stichting "Het Familiegeslacht Sanders" opgericht en geregistreed bij de KvK onder nummer 20122516.
Met
als doel een samenwerkingsverband van naamgenoten en andere ge´nteresseerden en het bevorderen van het verzamelen, ordenen en publiceren van genealogische gegevens betreffende de familie Sanders inclusief alle variaties in schrijfwijze.

Iedereen die ge´nteresseerd is in de naam Sanders (of andere schrijfwijzen). kan zich als lid, donateur of sponsor aansluiten bij de stichting.

 

STATUTEN VAN DE STICHTING:

Naam en Zetel
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: Stichting "Het Familiegeslacht Sanders".
2. Zij heeft haar zetel te Breda.

Doel
Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel:
a. Het verzamelen en bewaren van genealogische gegevens en het inventariseren van zaken en goederen die met de geschiedenis van het geslacht Sanders verband hielden en/of houden. Het verwerven van bedoelde zaken en goederen tot behoud voor het nageslacht. Het onderhouden en bevorderen van de onderlinge contacten, wereldwijd, met en tussen de nakomelingen van de stamvaders van de familie Sanders.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het uitgeven en publiceren van artikelen en nieuwsberichten over het geslacht Sanders en haar geschiedenis in ondermeer een uit te geven familie contactblad alsmede het organiseren van reünies en excursies voor de nakomelingen van de stamvaders van het geslacht Sanders, alles in de ruimste zin des woord.

Geldmiddelen
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit donaties, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere
inkomsten.

Bestuur
Artikel 3
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste twee leden. Het aantal bestuursleden wordt ? met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde ? door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
3. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld?bestuur.
5. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
6. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.

Bestuursvergaderingen
Artikel 4
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland als bij de oproeping bepaald.
2. Ieder halfjaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer één van de bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten de oproeping doet.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproepingen die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

Bestuursbesluiten
Artikel 5
1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden.
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd
3. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
6. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.
7. Ingeval de stemmen staken in een volledige vergadering beslist de voorzitter. Is de vergadering niet voltallig dan is ingeval de stemmen staken het voorstel in die vergadering verworpen en kan dit eerst in een volgende vergadering wederom aan de orde komen.

Bestuursbevoegdheid
Artikel 6
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Vertegenwoordiging
Artikel 7
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende personen van het dagelijks bestuur.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Einde bestuurslidmaatschap
Artikel 8
Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:
1. door zijn overlijden;
2. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
3. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
4. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden;
5. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk?Wetboek.

Boekjaar en jaarstukken
Artikel 9
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vervolgens door het bestuur worden vastgesteld.

Reglement
Artikel 10
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten??in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging
Artikel 11
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.

Ontbinding en vereffening
Artikel 12
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd aan een instelling met een overeenkomstige doelstelling als voormeld of aan een (andere) algemene nut beogende instelling, zoals door de vereffenaars te bepalen.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.

Slotbepalingen
Artikel 13
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 14
De eerste bestuursleden worden bij de akte van oprichting benoemd.

Slotverklaringen
1. Ten slotte verklaarden de comparanten:
a. Tot bestuursleden van de stichting te zijn benoemd:
b. Dhr W.T.J.A Sanders, als voorzitter
c. Dhr W.T.J Sanders, als secretaris;
2. Het adres van de stichting is:
Postbus 4965
4803 EZ Breda